вниз этой страницы

Основные католические молитвы на каждый день

Podstawowe modlitwy rzymskokatolickie na codzień на главную страницу сайта
молитвы на польском
как читать по-русски
перевод на русский
Znak krzyża świętego
Знак кшижа швентего
Знак креста святого
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
В имен Ойца и Сына, и Духа Швентего. Амен.
В имя Отца и Сына, и Духа Святого. Аминь.
Chwała Ojcu
Хвала Ойцу
Хвала Отцу
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Хвала Ойцу и Сынови, и Духови Швентему. Як была на почонтку, тэраз и завше, и на веки векув. Амен.
Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому. Как была в начале, сейчас и всегда, и на веки веков. Аминь.
Modlitwa Pańska
Модлитва Паньска
Молитва Господня
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Ойче наш, ктурыш ест в небе, швенч щен имен Твое; пшыйдзь крулество Твое; бондзь воля Твоя яко в небе, так и на земи. Хлеба нашего повшеднего дай нам дзисяй; и одпушч нам наше вины, яко и мы одпушчамы нашим виновайцом; и не вудзь нас на покушене, але нас збав одэ злэго. Амен.
Отец наш, который пребываешь в небе, пусть святится имя Твоё; пусть придёт королевство Твоё; пусть будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеба нашего повседневного дай нам сегодня; и отпусти нам наши вины, как и мы отпускаем должникам нашим; и не веди нас на соблазн, но избавь нас от плохого. Аминь.
Pozdrowienie Anielskie
Поздровене Анельске
Ангельское Приветствие
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Здроваш Марыйо, ласки пелна, Пан з Тобоу, блогославёнаш Ты мендзы невястами и блогославёны овоц живота Твоего, Езус. Швента Марыйо, Матко Божа, мудль щен за нами гжешными тэраз и в годзинэу шмерчи нашей. Амен.
Будь здорова Мария, милости полная, Господь с Тобой, благословёна Ты между невестами и благословенный плод жития Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нами грешными сейчас и в час смерти нашей. Аминь.
Skład Apostolski
Склад Апостольски
Набор Апостольский
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Вежэн в Бога, Ойца вшехмогонцего, Ствожичеля неба и земи. И в Езуса Хрыстуса, Сына Его едынего, Пана нашего, ктуры щен почонл з Духа Швентего, народзил щен з Марыи Панны. Умэнчон под Понцким Пилатэм, укжижован, умарл и погжебён. Зстонпил до пекел. Тшечего дня змартвыхвстал, встонпил на небёса, щедзи по правицы Бога Ойца вшехмогонцего. Стамтонд пшыйдзе сондзич жывых и умарлых. Вежэн в Духа Швентего, швенты кошчул повшехны, швентых обцоване, гжехув одпушчене, чала змартвыхвстане, живот вечны. Амен.
Верю в Бога, Отца всемогущего, Творца неба и земли. И в Иисуса Христуса, Сына Его единственного, Господа нашего, который зачат был с Духа Святого, родился с Марии Невесты. Замучан под Понтием Пилатом, распят, умер и похоронен. Сошёл до преисподней. Третьего дня воскрес, вступил на небо, заседает с правой стороны Бога-Отца всемогущего. Оттуда придёт судить живых и умерших. Верю в Духа Святого, святую Церковь всеобщую, общение святых, отпущение грехов, воскресение тел, житие вечное. Аминь.
Akt wiary
Акт вяры
Акт веры
Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.
Вежэн в Чебе, Боже живы, в Труйцы едыны, правдзивы. Вежэн, цош объявил, Боже, Тве слово мылич не може.
Верю в Тебя, Боже живой, в Троицы единый, истинный. Верю, то что открыл, Боже, Твоё слово ошибаться не может.
Akt nadziei
Акт надзеи
Акт надежды
Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.
Уфам Тобе, бош Ты верны, вшехмоцны и милощерны. Даш ми гжехув одпушчене, ласкэу и вечнэ збавене.
Доверяю Тебе, так как Ты - верный, всесильный и милосердный. Ты дашь мне отпущение грехов, милость и вечное спасение.
Akt miłości
Акт милошчи
Акт любви
Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone.
Боже, хоч Чен не поймуен, еднак над вшистко милуен, над вшистко, цо ест ствожонэ, бош Ты добро несконьчонэ.
Боже, хотя Тебя не понимаю, однако понад всё люблю, понад всё, что есть сотворено, потому что Ты - бесконечное благо.
Akt żalu
Акт жалю
Акт печали
Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądż miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
Ах, жалуен за ме злошчи, едыне для Твэй милошчи. Бондзь милошчив мне гжешнэму, для Чебе одпушчам ближнему.
Ах, сожалею за мои злости, единственно ради Твоей любви. Будь милостив ко мне грешному, для Тебя отпускаю ближнему.
ANIOŁ PAŃSKI
АНЁЛ ПАНЬСКИ
АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ
P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
P. Oto ja służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
P. A Słowo stało się ciałem.
W. I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
P. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
P. Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
P. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.
P. Niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.


W okresie wielkanocnym zamiast modlitwy "Anioł Pański" odmawia się następującą antyfonę:

Królowo nieba, wesel się. Alleluja.
Bo Ten, któregoś nosiła. Alleluja.
Zmartwychwstał, jak powiedział. Alleluja.
Módl się za nami do Boga. Alleluja.
P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo. Alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.

P. Módlmy się: Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
Священник. Анёл Паньски звястовал Панне Марыи.
Все. И поченла з Духа Швентего.
Здроваш Марыйо, ласки пелна, Пан з Тобоу, блогославёнаш Ты мендзы невястами и блогославёны овоц живота Твоего, Езус. Швента Марыйо, Матко Божа, мудль щен за нами гжешными тэраз и в годзинэу шмерчи нашей. Амен.
Свящ. Ото я служебница Паньска.
Все. Нех ми щен стане ведлуг слова Твего.
Здроваш Марыйо...
Свящ. А Слово стало щен чалэм.
Все. И мешкало мендзы нами.
Здроваш Марыйо...
Свящ. Мудль щен за нами, швента Божа Родзичелько.
Все. Абышмы щен стали годными обетниц Хрыстусовых.
Свящ. Мудльмы щен: Ласкэн Твоён, прощимы Чен, Пане, рач вляч в серца наше, абышмы, ктужи за звястованем анельским Вчелене Хрыстуса, Сына Твего, познали, пшез мэнкэу Его и кшиж до хвалы змартвыхвстаня были допровадзэни. Пшез Хрыстуса, Пана нашего.
Все. Амен.
Свящ. Хвала Ойцу и Сынови, и Духови Швентему.
Все. Як была на почонтку, тэраз и завше, и на веки векув. Амен.
Свящ. Вечны одпочинэк рач им дач, Пане.
Все. А швятлошч векуиста нехай им швечи.
Свящ. Нех одпочиваён в покою.
Все. Амен.


В период пасхальный вместо молитвы "Ангел Господень" произносится следующий антифон:

Крулёво неба, весэль щен. Аллелюя.
Бо Тен, ктурегош нощила. Аллелюя.
Змартвыхвстал, як поведзял. Аллелюя.
Мудль щен за нами до Бога. Аллелюя.
Свящ. Радуй щен и весэль, Панно Марыйо. Аллелюя.
Все. Бо змартвыхвстал Пан правдзиве. Аллелюя.

Свящ. Мудльмы щен: Боже, ктурыш рачил увесэлич швят пшез змартвыхвстане Сына Твего, Пана нашего, Езуса Хрыстуса, дай, прощимы, абышмы пшез Его Родзичелькэу, Марыен Паннэу, достонпили радошчи жича вечнэго. Пшез Хрыстуса, Пана нашего.
Все. Амен.
Священник. Ангел Господень возвестил Невесте Марии.
Все. И зачала с Духа Святого.
Будь здорова Мария, милости полная, Господь с Тобой, благословёна Ты между невестами и благословенный плод жития Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нами грешными сейчас и в час смерти нашей. Аминь.
Свящ. Вот я - прислуга Господня.
Все. Пусть мне станет согласно слову Твоему.
Будь здорова Мария...
Свящ. И Слово стало телом.
Все. И жило между нас.
Будь здорова Мария...
Свящ. Молись за нас, святая Божия Родительница.
Все. Чтобы мы стали достойными обещаний Христуса.
Свящ. Помолимся: Милость Твою, просим Тебя, Господи, изволь влить в сердца наши, чтобы, которые за благовещением ангельским Воплощение Христуса, Сына Твоего, узнали, через мучение Его и крест до славы воскресения были доведены. Через Христуса, Господа нашего.
Все. Аминь.
Свящ. Слава Отцу и Сыну, и Духу Святому.
Все. Как была в начале, сейчас и всегда, и на веки веков. Аминь.
Свящ. Вечный покой соблаговоли им дать, Господи.
Все. И сияние вечное пусть им светит.
Свящ. Пусть отдыхают в мире.
Все. Аминь.


В период пасхальный вместо молитвы "Ангел Господень" произносится следующий антифон:

Королева неба, веселись. Аллилуйя.
Потому что Тот, которого носила. Аллилуйя.
Воскрес, как говорил. Аллилуйя.
Молись за нас до Бога. Аллилуйя.
Свящ. Радуйся и веселись, Невеста Мария. Аллилуйя.
Все. Потому что воскрес Господь по-настоящему. Аллилуйя.

Свящ. Помолимся: Боже, который соблаговолилешь развеселить свет через воскресение Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христуса, дай, просим, чтобы мы через Его Родительницу, Невесту Марию, удостоились радости жизни вечной. Через Христуса, Господа нашего.
Все. Аминь.
Pod Twoją obronę
Под Твоёу обронэу
Под Твою защиту
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Под Твоёу обронэу учекамы щен, швента Божа Родзичелько. Нашими прозьбами рач не гардзич в потшэбах наших, але од вшеляких злых пшигуд рач нас завше выбавяч, Панно хвалебна и блогославёна. О Пани наша, Орэндовничко наша, Пошредничко наша, Почешичелько наша. З Сынэм своим нас поеднай, Сынови своему нас полецай, своему Сынови нас оддавай.
Под Твою защиту убегаем, святая Родительница Божья. Нашими просьбами изволь не пренебрегать в нуждах наших, но от всяких плохих приключений изволь нас всегда избавлять, Невеста славная и благословённая. О Госпожа наша, Защитница наша, Посредница наша, Утешительница наша. С Сыном своим нас объединяй, Сыну своему нас вверяй, своему Сыну нас отдавай.
Modlitwa do Anioła Stróża
Модлитва до Анёла Стружа
Молитва до Ангела Хранителя
Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.
Анеле Божи, стружу муй, ты завше пши мне стуй. Рано, вечур, вэ дне, в ноцы бондзь ми завше ку помоцы. Стжешь души, чала мего и допровадзь мне до живота вечнего. Амен.
Ангел Божий, хранитель мой, ты всегда при мне стой. Утро, вечер, в день, в ночи будь мне всегда поддержкой. Стереги душу, тело моё и доведи меня до жития вечного. Аминь.
on the top of this page
Web Counters
Free Web Counter
return to
home page